Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

(ι)Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΠΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής για συντομία και: «εταιρεία» ή «ΤΑΧΥΠΑΚ»), είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος 84-86) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 095467840, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, με ιστοσελίδα: www.tahipack.gr

Η ΤΑΧΥΠΑΚ σέβεται την ιδιωτικότητα και διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της προστατεύονται με την χρήση υψηλών προτύπων και διαδικασιών ασφαλείας, διασφαλίζοντάς τα από κινδύνους απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ, “GDPR”).

Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε σημαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο διαχείρισής τους και τα δικαιώματα των πελατών μας.

(ιι) Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Η ΤΑΧΥΠΑΚ στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, συλλέγει και επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα τα οποία μας γνωστοποιούνται οικειοθελώς από αυτούς (πελάτες της), στo πλαίσιo της συνεργασίας μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α. Δεδομένα ταυτοποίησης (όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης.

β. Δεδομένα επικοινωνίας (όπως: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), αριθμό κινητού ή άλλου τηλεφώνου, διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ και σχετικές πληροφορίες που αποθηκεύονται σε περιπτώσεις χρήσης της ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της).

Στην ως άνω συλλογή και επεξεργασία, μπορούν να περιλαμβάνονται και άλλα προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως θα μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον κατά την εξέλιξη της συνεργασίας μας.

(ιιι) Σκοποί επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η ΤΑΧΥΠΑΚ επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, για τους ακόλουθους ιδίως σκοπούς:

α) Σύναψη συμβάσεων με τους πελάτες της και για κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή τους, όπως έκδοση και αποστολή τιμολογίων, επεξεργασία και διαχείριση αιτημάτων των πελατών της, σύνταξη προσφορών επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της ή άλλα θέματα λογιστηρίου.

β) Επικοινωνία με τους πελάτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της.

γ) Θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη παντός είδους νομικών αξιώσεών της εταιρείας, απευθείας ή μέσω νομικών της συνεργατών.

δ) Η εταιρεία, μόνο εφόσον δεν έχετε άρει τη συγκατάθεση των πελατών της, θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να τους πληροφορεί για τυχόν νέες άλλες υπηρεσίες / προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνουμε ότι οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

(ιν) Αποδέκτες:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών της ΤΑΧΥΠΑΚ, έχουν οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των συμβάσεών της και των σχέσεών της με τους συνεργάτες της.

Τα δεδομένα που αφορούν τους πελάτες της εταιρείας, μπορεί να διαβιβασθούν σε άλλες εταιρείες, οι οποίες μας συνδράμουν αναφορικά με την υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων και σε οργανοτεχνικά θέματα. Επίσης, στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας της μεταξύ ημών και των πελατών μας συνεργασίας και των τυχόν συναπτόμενων συμβάσεων, καθώς και προς διασφάλιση των νομίμων και συμβατικών δικαιωμάτων μας, μπορεί να διαβιβασθούν (τα δεδομένα που τους αφορούν) και σε συνεργαζόμενα με την εταιρεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες φύλαξης και διατήρησης αρχείων για λογαριασμό της εταιρείας, σε εταιρείες υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, σε διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ερευνητές, πραγματογνώμονες. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία δεσμεύεται ότι οι εν λόγω συνεργάτες της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

(ν) Χρόνος διατήρησης δεδομένων:

Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας συνεργασίας, και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από τη λήξη αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν άλλως ορίσει το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας.

(νι) Cookies

Η ΤΑΧΥΠΑΚ χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.tahipack.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον Χρήστη, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου.

O διαδικτυακός τόπος www.tahipack.gr χρησιμοποιεί αφενός Cookies, τα οποία διαγράφονται από τη συσκευή την οποία χρησιμοποίησε ο χρήστης για την πρόσβασή του σε αυτόν, μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘Session Cookies’) και ο χρήστης κλείσει τον web browser, και αφ’ ετέρου Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο (‘Persistent Cookies’). Και οι δύο αυτές κατηγορίες Cookies εξυπηρετούν την πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για τους χρήστες, όπως η διατήρηση των στοιχείων που αυτοί εισάγουν κατά τις προηγούμενες επισκέψεις τους, για την ευχερέστερη και ορθή εισαγωγή τους κατά την επόμενη επίσκεψη ή και για να μοιραστούν πληροφορίες ή περιεχόμενο μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων είναι τυχόν εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες.

Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο διαδικτυακός τόπος είναι τα εξής:

  1. Essential Cookies: Απολύτως απαραίτητα Cookies για την περιήγηση του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο.
  2. Functionality Cookies: Τα cookies αυτά αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως την προβολή βίντεο.
  3. Performance and Analytics Cookies: Τα Cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της πλοήγησης του διαδικτυακού τόπου.
  4. Targeting Cookies or Advertising Cookies: Cookies που επιτρέπουν στους συνεργαζόμενους παρόχους διαφημίσεων να προβάλλουν διαφημιστικά μηνύματα στους χρήστες μέσω των διαφημιστικών τους δικτύων, βάσει του τρόπου χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου σε προηγούμενές τους επισκέψεις. Οι διαφημιστικές μας ενέργειες περιλαμβάνουν remarketing μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τους άνω όρους χρήσης των Cookies, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@tahipack.gr και στο τηλέφωνο 210 94 280 82.

(νιι) Οι Δεσμεύσεις μας:

Η ΤΑΧΥΠΑΚ χρησιμοποιεί τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέσα ασφαλείας για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Εφαρμόζει τεχνολογίες ασφάλειας για την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση, μετατροπή, παράνομη ή τυχαία καταστροφή, τυχαία απώλεια και συνεχίζει να ενισχύει τις διαδικασίες ασφάλειάς της.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους και τέλος να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση διαρροής τους.

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δεσμεύσεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας, που ήδη τυχόν διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε για άλλες υπηρεσίες ή/και προϊόντα, με βάση εκείνα (τα δεδομένα) που εσείς μας παρέχετε. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι οι πελάτες της εταιρείας οφείλουν να την ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά τους δεδομένα.

(νιιι) Τα δικαιώματά σας:

Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την ΤΑΧΥΠΑΚ, προκειμένου να:

  • έχουν περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων τους για την επεξεργασία και το δικαίωμα πρόσβασης τους σε αυτά –«δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα»,
  • διορθώσουν ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώσουν ελλιπή δεδομένα που τους αφορούν –«δικαίωμα διόρθωσης»,
  • εξασφαλίσουν από την ΤΑΧΥΠΑΚ τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις –«δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»,
  • αρνηθούν και εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων –«δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία»,
  • ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό –«δικαίωμα στη λήθη»,
  • ζητήσουν από την ΤΑΧΥΠΑΚ τη λήψη ή/και τη μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις –«δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων».

(ιx) Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Η ΤΑΧΥΠΑΚ ή τρίτοι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος από τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί σε υπεύθυνους επεξεργασίας σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η ΤΑΧΥΠΑΚ ενημερώνει τους πελάτες της και εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει δε σε πλήρη ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμμορφούμενη πλήρως με τις σχετικές προβλέψεις ρυθμιστικού χαρακτήρα του Κανονισμού και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει.

(x) Πώς μπορούν οι πελάτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους – Επικοινωνία πελατών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

Οι πελάτες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής της «info@tahipack.gr».

(xι) Αρμόδια Εποπτική Αρχή

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδαwww.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο+30 210 6475600

Fax+30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοcontact@dpa.gr

Με εκτίμηση,
Για την εταιρεία

closessss